Joining a Union in Alberta

Paano Sumali ng Unyon sa Alberta

Ang Kodigo para sa Relasyon ng mga Gawain sa Alberta, o ang “Alberta Labour Relations Code” ay sumasakop sa lahat ng manggagawa maliban sa mga nagtratrabaho sa mga sumusunod na industriya:

 1. Pagbabangko
 2. Mga Sasakyang Pang-dagat
 3. Mga Serbisyo sa mga Puwerto at Lantsang Pantawid
 4. Mga Sasakyan Panghimpapawid, kasama ang mga Paliparan, Aerodromes at mga Kumpanya ng Eroplano
 5. Mga Tren at Riles
 6. Mga Sasakyan Panglansangan na Tumatawid ng mga Panlalawigan o Pang-Internasyonal na Hangganan
 7. Mga Kanal
 8. Mga Tubo ng Langis
 9. Mga Lagusan at Tulay (na tumatawid ng mg hangganan ng mga lalawigan)
 10. Mga Sistema ng Telepono, Telegrapo, at Kable
 11. Ibinobrodkast na Radio at Telebisyon
 12. Mga Bodega ng Butil
 13. Mga Gilingan ng Palay at Pakain sa Hayop
 14. Pagmimina at Pagproseso ng Uraniyo
 15. Mga Negosyo na Nauukol sa Pagkalinga ng mga Isda bilang Likas Yaman
 16. Karamihan ng mga Gawain ng mga “First Nation”
 17. Karamihan ng mga Korporasyon ng Pederal na Pamahalaan

Ang “Canadian Indutrial Relations Code” ay sumasakop sa kahit sino mang nagtratrabaho sa mga industriyang nakalista. Pakitignan ang bahagi kung Paano Sumali sa Pederal na Unyon kapag nagtratrabaho ka sa mga industriyang nakalista. 

Limang Hakbang Para Sumali ng Unyon sa Alberta

 1. Tawagan ang unyon at makipagkita sa nagtatag ng unyon
 1. Pumirma ng mga kard para sumali at maging kasapi ng unyon, at pahintulutan ang unyon na kumatawan sa iyo sa pag-uusap sa maypagawa. Ang mga batas ng mga manggagawa sa Alberta ay inaatasan ang unyon na kumolekta ng $2.00 sa bawat manggagawa sa kanilang pagpirma na maging kasapi ng unyon.
 1. Kung hindi bababa sa 40% ng mga manggagawa ay pumirma ng kard para maging kasapi sa unyon, ang “Alberta Labour Relations Board” (ALRB) ay magdadaos ng isang halalan para malaman kung nais ng mga manggagawa na magkaroon ng unyon.
 1. Ang CIRB ay nagdadaos ng halalan na gumagamit ng sekretong balota. Sino man ang nasa nanawaran na pangkat na kinakatawan ng unyon ay maaring bumoto. Kung ang nakakarami, 50% + 1, ng mga manggagawa ay bumoto para magtayo ng unyon, ang unyon ay ipagpatibay.
 1. Ang unyon ay magbibigay ng abiso sa iyong maypagawa para umpisahan na pag-usapan at pagkasunduan ang unang kontrata.

Ang pagpapatibay ng unyon ay lihim na proseso. Ang mga maypagawa ay walang karapatan na malaman kung sino ang mga pumirma ng kard para sumapi sa unyon. Ang pagboboto ay isinasagawa ng sekreto.

Ang impormasyon tungkol sa Pagsali sa Unyon sa Alberta ay nalikom mula sa website ng “Canada Union of Public Employees”.

Kung kailangan mo ng karagdagan na impormasyon sa pagsali sa isang unyon sa Alberta, bisitahin ang:

http://www.alrb.gov.ab.ca

Kung nais mong sumali sa isang unyon, tawagan ang:

The Alberta Federation of Labour:

Phone: 1-800-661-3995

Website: http://www.afl.org

Email: afl@afl.org

The Building Trades of Alberta:

Edmonton: 780-421-9400

Calgary: 403-279-9500

Website: http://www.buildingtradesalberta.ca

Ang Calgary & District Labour Council (C&DLC) ay hindi nagbibigay ng garantiya sa ganap na kawastuan ng mga impormasyon na nilalaman ng aplikasyon na ito at ang mga gumagamit ay hindi dapat magtiwala dito. Ang mga gumagamit ay dapat deretsong kumunsulta sa mga batayan ng pamahalaan para makaseguro na ganap ang kawastuan ng mga batas bago gumawa ng mga aksyon na nababatay, o umaasa, sa mga kondisyon ng pambatasan na tinukoy at ibinuod sa aplikasyon na ito. Itong aplikasyon na ito, kasama pero hindi limitado sa mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito, ay nakalaan dito ng “as is” na batayan. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang lahat ng mga garantiya na may kakayahang maikalakal, na angkop sa isang partikular na layunin, at na hindi lumalabag. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang ano mang pananagutan sa ano mang pagkawala, pananakit, paghahabol, pagkakautang, o pinsala na sanhi ng, o nagmula sa, o maykinalaman sa: (a) ano mang pagkakamali o pagkukulang ng aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at nilalaman nito, kasama na pero hindi limitado sa mga, teknikal na kamalian at mga sala sa paglilimbag; (b) mga komunikasyon ng mga ibang partido; (c) mga website ng ibang partido at mga nilalaman nito na deretsong mararating mula sa mga “links” ng aplikasyon, kasama na pero hindi limitado sa mga kamalian o hindi naisama dito; (d) hindi makakuha ng aplikasyon na ito, ang mga bagay na “interactive”, mga nilalaman, at ano mang bahagi nito; (e) paggamit mo ng aplikasyon na ito, sa mga bagay na “interactive o ang nilalaman nito; at (f) paggamit mo ng ano mang kagamitan, “hardware” o “software” na may kinalaman sa aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito.