Alberta Employment Standards

Mga Pamantayan sa Trabaho ng Alberta

Ang Mga Pamantayan sa Trabaho ng Alberta o ang “Alberta Employment Standards Code” ay nalalapat sa lahat ng mga manggagawa maliban sa mga nagtratrabaho sa mga sumusunod na industriya:

 1. Pagbabangko
 2. Mga Sasakyang Pang-dagat
 3. Mga Serbisyo sa mga Puwerto at Lantsang Pantawid
 4. Mga Sasakyan Panghimpapawid, kasama ang mga Paliparan, Aerodromes at mga Kumpanya ng Eroplano
 5. Mga Tren at Riles
 6. Mga Sasakyan Panglansangan na Tumatawid ng mga Panlalawigan o Pang-Internasyonal na Hangganan
 7. Mga Kanal
 8. Mga Tubo ng Langis
 9. Mga Lagusan at Tulay (na tumatawid ng mg hangganan ng mga lalawigan)
 10. Mga Sistema ng Telepono, Telegrapo, at Kable
 11. Ibinobrodkast na Radio at Telebisyon
 12. Mga Bodega ng Butil
 13. Mga Gilingan ng Palay at Pakain sa Hayop
 14. Pagmimina at Pagproseso ng Uraniyo
 15. Mga Negosyo na Nauukol sa Pagkalinga ng mga Isda bilang Likas Yaman
 16. Karamihan ng mga Gawain ng mga “First Nation”
 17. Karamihan ng mga Korporasyon ng Pederal na Pamahalaan

Ang “Canada Labour Code” ang sumasakop sa kahit na sino man nagtratrabaho sa mga industriyang nakalista. Pakitignan ang bahagi ng “Canada Labour Code” kung ikaw ay nagtratrabaho sa mga industriyang nakalista.

Nagtatakda ng pinakamaliit na pamantayan na sumasakop sa lahat ng mga empleyado at mga maypagawa.

Lahat ng mga patakaran na ito ay nalalapat sa empleyado kahit na siya ay nagtratrabaho ng pansamantala o palagian.

Labis na mahalaga na magkaroon ng nakasulat na kasunduan para sa trabaho bago ka magumpisa ng trabaho.

Dapat subaybayan ng mga empleyado ang lahat ng mga dokumento na galing sa kumpanya at subaybayan ang lahat ng kanyang mga oras na nagtrabaho.

Pinakamababang Pasahod

 • Pangkaraniwan na pinakamababang pasahod – $13.60 kada oras
 • Mga ibang tindero – $542 kada linggo
 • Mga naninirahan na tagapag-alaga – $2,582 kada buwan

Pinakamababang Dami ng Oras ng Trabaho kada Araw

 • Karamihan ng mga lugar ng trabaho – 3 oras ng trabaho kada araw
 • Mga tsuper ng bus pampaaralan – 2 oras ng trabaho kada araw
 • Mga manggagawa na may edad na 12, 13, o 14 – 2 oras ng trabaho kada araw na walang pasok sa paaralan
 • Part time employees in certain not-for-profit recreation or athletic programs – 2 hours/day worked
 • Mga pansamantalang nagtratrabaho sa mga ibang programang para sa mga palaro o libangan at hindi pangtubo – 2 oras ng trabaho kada araw

Pagbayad ng Kinita

May 5 klaseng panahon ng pasahod ang maaring gamitin ng maypagawa

 • Araw-araw
 • Kada Linggo = 52 beses/taon
 • Kada Dalawang Linggo = 26 beses/taon
 • Kada Kalahating Buwan = 24 beses/taon
 • Buwanan = 12 beses/taon

Kailangan bayaran ang kinita sa loob ng 10 araw pagkatapos ng huling araw ng pasahod

Kailangan makatanggap ng pag-uulat ng kinita at binawasan, o papel ng pasahod tuwing tumatanggap ng bayad para mapaliwanag ang perang kinita o binawasan

Mga Oras ng Trabaho

 • Hindi maaring magtrabaho ng hihigit sa 12 oras kada araw
 • Dapat may pagitan ng 8 oras mula sa oras ng huling pagtrabaho at sa umpisa ng susunod na oras ng trabaho

Mga Oras ng Pahinga

 • Kailangan magkaroon ng 30 minutong pahinga pagkatapos ng 5 oras ng sunod-sunod na trabaho
 • Ang oras ng pahinga ay maaring may bayad o wala

Araw ng Trabaho / Araw ng Pahinga

 • 6 na sunod-sunod na araw ng trabaho = 1 araw ng pahinga
 • 14 na sunod-sunod na araw ng trabaho = 2 araw ng pahinga
 • 21 na sunod-sunod na araw ng trabaho = 3 araw ng pahinga
 • 24 na sunod-sunod na araw ng trabaho – 4 araw ng pahinga

Obertaym

Ano mang oras ng trabaho na humigit sa 8 oras kada araw o 44 oras kada lingo (kung alin ang mas malaki), ay tinuturing na obertaym (kabilang lang ang bayad na oras, hindi kabilang ang mga oras ng pahinga na walang bayad)

Ang mga superbisor at mga manager ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng pasahod na obertaym. Para maturing na isang superbisor o manager, ang empleyado ay dapat may kakayahan umupa, magtanggal, o magtakda ng oras ng trabaho ng mga ibang empleyado (kasama ang magbigay ng mga katungkulan sa trabaho)

Ang mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng pagsasaliksik sa lupa, pagserbisyo ng mga langisan)

Bayad sa Obertaym

Ang pagbabayad ng obertaym ay maaring gawin ng 2 paraan

 • Ang obertaym ay may bayad na isa’t kalahati ng halaga ng regular na pasahod, o
 • Mga oras ng pahinga ay maaring ipagpapalit sa mga ginawang oras ng obertaym at babayaran sa regular na pasahod

Bakasyon

Pagkatapos magtrabaho ng ilang panahon, ang empleyado ay may karapatan magbakasyon:

 • Pagkatapos ng 1 taon (sa ika-2 taon ng trabaho) = 2 linggo
 • Pagkatapos ng 5 taon (sa ika-6 taon ng trabaho) = 3 linggo
 • Humigit sa 5 taon ng trabaho ay tatanggap ng 3 linggong bakasyon kada taon

Ang mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng konstruksyon, paglinis ng damuhan)

Bayad sa Bakasyon

 • 2 linggong bakasyon ay may bayad na katumbas na 4% ng regular na kinikita ng empleyado
 • 3 linggong bakasyon ay may bayad na katumbas na 6% ng regular na kinikita ng empleyado
 • Ang oras ng bakasyon ay maaring may bayad o walang bayad at ito ay malalaman ng empleyado sa kanilang unang ulat ng pasahod
  • Kung may halagang nakalista sa ilalim ng bakasyon habang nagtratrabaho ang empleyado, kapag nagbakasyon na ang empleyado, hindi na siya tatatanggap ng bayad dahil nabayaran na ito sa loob ng taon bago ginamit ang bakasyon
  • Kung walang halagang nakalista sa ilalim ng bakasyon habang nagtratrabaho ang empleyado, kapag nagbakasyon na ang empleyado, tatatanggap siya ng bayad sa oras ng kanyang pagbakasyon
   • Ano mang naipon na oras ng bakasyon na hindi nagamit sa pagtatapos ng pagtratrabaho ay dapat bayaran sa huling pasahod
  • Ang mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng konstruksyon, paglinis ng damuhan)

Pangkaraniwan na Araw ng Pista

Meron siyam (9) na pangkaraniwan na araw ng pista na sakop sa “Alberta Employment Standards Code”: Araw ng Bagong Taon, Araw ng Pamilya sa Alberta, Biyernes Santo, Araw ng Victoria, Araw ng Canada, Araw ng Manggagawa, Araw ng Pasasalamat, Araw ng Pag-alaala, at Araw ng Pasko.

Kapag nagtalaga ng ibang araw ang maypagawa bilang isang pangkaraniwang araw ng pista, eto ay kikilalanin bilang isang pangkaraniwan araw ng pista

Ang mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng konstruksyon, paglinis ng damuhan)

Pasahod sa Pangkaraniwan na Araw ng Pista

Para makatanggap ng pasahod sa pangkaraniwan na araw ng pista, ang empleyado ay dapat:

 • Nakapagtrabaho ng 30 rilyebo sa loob ng nakaraang 12 buwan
 • Kapag ang iskedyul ng empleyado ay madalas nag-iiba, ang empleyado ay dapat
  • Nakagtrabaho ng 5 araw ng huling 9 na araw kung saan bumagsak ang araw ng pista (halimbawa, kapag ang araw ng pista ay bumaksak ng Lunes, ang empleyado ay dapat nakapagtrabaho ng 5 ng nakaraan na 9 na Lunes)

Kapag ang araw ng pista ay bumaksak sa araw na may regular na trabaho ang empleyado at ang empleyado ay hindi nagtrabaho sa araw na iyon, ang empleyado ay tatanggap ng regular na pasahod.

Kapag ang araw ng pista ay bumaksak sa araw na nakatakdang magtrabaho ang empleyado, tatanggap ang empleyado ng bayad na isa’t kalahati ng halaga ng regular na pasahod o maari siyang bayaran ng maypagawa ng regular na pasahod ng isang araw at bibigyan siya ng isang araw ng pahinga na may bayad

Kapag ang araw ng pista ay bumaksak habang ang empleyado ay nagbabakasyon, ang maypagawa ay dapat magdagdag ng isang araw na may bayad sa kanyang bakasyon

Ang mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng konstruksyon, paglinis ng damuhan)

Pagtatapos ng Trabaho

Kapag ang empleyado ang pumiling hindi na magtrabaho

 • Mula unang araw hanggang 3 buwan – Hindi kailangan magbigay ng abiso
 • Mula 3 buwan hanggang 2 taon = 1 linggong abiso ang kailangan ibigay
 • Higit sa 2 taon = 2 linggong abiso ang kailangan ibigay

Kapag ang maypagawa ang nagdesisyon na alisin sa trabaho ang empleyado (basta hindi kasalanan ng empleyado na mawalan siya ng trabaho tulad ng pagtalsik dahil sa paggawa ng bagay na hindi dapat gawin)

 • Mula 1 hanggang 3 buwan = Hindi kailangan magbigay ng abiso
 • 3 buwan – kulang ng 2 taon = 1 linggong abiso o 1 linggong pasahod sa halip ng abiso
 • 2 taon – kulang ng 4 taon = 2 linggong abiso o 2 linggong pasahod sa halip ng abiso
 • 4 taon – kulang ng 6 taon = 4 linggong abiso o 4 linggong pasahod sa halip ng abiso
 • 6 taon – kulang ng 8 taon = 5 linggong abiso o 5 linggong pasahod sa halip ng abiso
 • 8 taon – kulang ng 10 taon = 6 linggong abiso o 6 linggong pasahod sa halip ng abiso
 • Mahigit 10 taon = 8 linggong abiso o 8 linggong pasahod sa halip ng abiso

Mga ibang industriya ay may ibang patakaran (tulad ng konstruksyon)

Panghuling Pasahod

Kung ang abiso o pasahod sa halip ng abiso ay kinakailangan at ito ay nabigay, ang panghuling pasahod ay dapat ibigay sa empleyado sa loob ng 3 araw pagkatapos ng huling araw ng trabaho.

Kung walang abiso o pasahod sa halip ng abiso ang kinakailangan ibigay (tulad sa unang 3 buwan ng trabaho ang empleyado ay tinanggal dahil sa paggawa ng hindi dapat gawin), ang panghuling pasahod ay dapat ibigay sa empleyado sa loob ng 10 araw pagkatapos ng huling araw ng trabaho

Kapag ang empleyado ay huminto ng trabaho at hindi nagbigay ng nararapat na abiso, maaring hawakan ng maypagawa ang panghuling pasahod ng empleyado ng ilang araw na katumbas ang bilang ng araw ng tamang abiso (tulad ng 1 o 2 linggo) at may dagdag na 10 araw

Pahintulot para sa Pagiging-Ina at Pagiging Magulang

Proteksyon sa trabaho sa ilalim ng mga Pamantayan ng Trabaho

Pagbalik ng empleyado mula sa pahintulot, ang maypagawa ay dapat:

 • Upahan ang empleyado sa dating tungkulin bago umalis o sa isang parehong tungkulin
 • Upahan ang empleyado sa dating pasahod noong umalis ang empleyado o sa mas mataas na pasahod

Ang pahintulot na ito ay hindi kailangan bayaran ng maypagawa

Ang empleyado ay dapat nakapagtrabaho sa kumpanya ng 52 sunod-sunod na linggo bago makakuha ng pahintulot sa pagiging-ina o pagiging magulang

Pahintulot sa Pagiging Ina

 • Para sa mga magsisilang na ina
 • 15 linggong pahintulot
 • Maaring magumpisa ng 12 linggo bago araw ng panganganak

Pahintulot sa Pagiging Magulang

 • Maaring parehong magulang ng sanggol o mga magulang nag-ampon ng bata na hindi hihigit sa 18 taon gulang
 • 37 linggong pahintulot
 • Ang nagsilang na ina ay maaring ipagsama ang dalawang pahintulot sa pagiging ina at pagiging magulang para bumuo ng 52 linggong pahintulot

Dapat magbigay ng nakasulat na abiso ng 6 na linggo bago umalis sa trabaho, at kailangan magbigay ng sulat mula sa doctor kung may dahilan na medikal para hindi makapagbibigay ng nakasulat na abiso

Dapat magbigay ng nakasulat na abiso ng 4 na linggo bago bumalik sa trabaho

Pahintulot para sa Mahabagin na Pag-alaga

Proteksyon sa trabaho sa ilalim ng “Employment Standards”

Pagbalik ng empleyado mula sa pahintulot, ang maypagawa ay dapat:

 • Upahan ang empleyado sa dating tungkulin bago umalis o sa isang parehong tungkulin
 • Upahan ang empleyado sa dating pasahod noong umalis ang empleyado o sa mas mataas na pasahod

Mga limitasyon para kanino magagamit ang pahintulot

Maaring humingi ng pahintulot ng 8 linggo para makasama ang isang kamag-anak na may malubhang medikal na kondisyon at malamang mamatay sa loob ng 26 na linggo

Ang mga araw na walang trabaho ay hindi makakatanggap ng pasahod

Kailangan magbigay ng isang medical na sertipiko sa maypagawa bago gamitin ang pahintulot para sa mahabagin na pag-alaga

Ang empleyado ay dapat nakapagtrabaho sa kumpanya ng 52 na sunod-sunod na linggo bago gamitin ang pahintulot para sa mahabagin na pag-alaga

Dapat magbigay ng nakasulat na abiso ng 2 linggo bago umalis sa trabaho, at kailangan magbigay ng sulat mula sa doctor kung may dahilan na medikal para hindi makapagbibigay ng nakasulat na abiso

Dapat magbigay ng nakasulat na abiso ng 2 linggo bago bumalik sa trabaho

Proseso sa Pagreklamo

Ang empleyado ay hindi maaring tanggalin sa trabaho o parusahan kapag nagharap siya ng reklamo sa “Employment Standards”

Dapat magharap ng reklamo sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng huling araw ng trabaho

 • Bumalik sa huling araw ng trabaho at tignan ang nakaraang 6 na buwan para malaman kung may pasahod na dapat matanggap ang empleyado dahil sa regular o obertaym na trabaho
 • Bumalik sa huling araw ng trabaho at tignan ang nakaraang 2 taon para malaman kung may pasahod na dapat matanggap ang empleyado dahil sa bakasyon o sa pangkaraniwan na araw ng pista

Maaring magharap ng reklamo habang nagtratrabaho sa kumpanya

 • Bumalik sa araw na nagharap ng reklamo at tignan ang nakaraang 6 na buwan para malaman kung may pasahod na dapat matanggap ang empleyado dahil sa regular o obertaym na trabaho
 • Bumalik sa araw na nagharap ng reklamo at tignan ang nakaraang 2 taon para malaman kung may pasahod na dapat matanggap ang empleyado dahil sa bakasyon o sa araw ng pista
 • Ang empleyado ay hindi maaring tanggalin sa trabaho o parusahan kapag nagharap siya ng reklamo sa “Employment Standards”

Pagtrabaho ng mga Kabataan

Ang mga kabataan ay may edad na 12, 13, o 14 anyos

Mga limitasyon sa uri ng trabaho na maari nilang gawin

Maaring magtrabaho lamang ng 2 oras sa mga araw na may paaralan at 8 oras sa mga araw na walang paaralan

Hindi maaring magtrabaho sa pagitan ng ika-9 ng gabi at ika-6 ng umaga

Dapat magbigay ang magulang o katiwala ng sulat na pahintulot sa maypagawa

Pagtrabaho ng mga Taong Nakakabata

Ang mga taong nakakabata ay may edad na 15, 16, o 17 anyos

Mga limitasyon sa uri ng trabaho na maari nilang gawin

Maaring magtrabaho sa pagitan ng ika-9 ng gabi at hatinggabi basta may kasamang isang matanda sa trabaho

Hindi maaring magtrabaho sa pagitan ng hatinggabi at ika-6 ng umaga para sa ibang uri ng trabaho (tulad ng pagtrabaho sa hotel o tindahan na nagbebenta ng pagkain, inumin, o gasoline)

Maaring magtrabaho sa pagitan ng hatinggabi at ika-6 ng umaga para sa ibang uri ng trabaho basta laging may kasamang isang matanda at dapat magbigay ang magulang o katiwala ng nakasulat na pahintulot sa maypagawa

Kung kailangan mo ng tulong na magharap ng reklamo sa “Employment Standards”, pakitignan ang bahagi ng “Resources” ng aplikasyon.

Ang Calgary & District Labour Council (C&DLC) ay hindi nagbibigay ng garantiya sa ganap na kawastuan ng mga impormasyon na nilalaman ng aplikasyon na ito at ang mga gumagamit ay hindi dapat magtiwala dito. Ang mga gumagamit ay dapat deretsong kumunsulta sa mga batayan ng pamahalaan para makaseguro na ganap ang kawastuan ng mga batas bago gumawa ng mga aksyon na nababatay, o umaasa, sa mga kondisyon ng pambatasan na tinukoy at ibinuod sa aplikasyon na ito. Itong aplikasyon na ito, kasama pero hindi limitado sa mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito, ay nakalaan dito ng “as is” na batayan. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang lahat ng mga garantiya na may kakayahang maikalakal, na angkop sa isang partikular na layunin, at na hindi lumalabag. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang ano mang pananagutan sa ano mang pagkawala, pananakit, paghahabol, pagkakautang, o pinsala na sanhi ng, o nagmula sa, o maykinalaman sa: (a) ano mang pagkakamali o pagkukulang ng aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at nilalaman nito, kasama na pero hindi limitado sa mga, teknikal na kamalian at mga sala sa paglilimbag; (b) mga komunikasyon ng mga ibang partido; (c) mga website ng ibang partido at mga nilalaman nito na deretsong mararating mula sa mga “links” ng aplikasyon, kasama na pero hindi limitado sa mga kamalian o hindi naisama dito; (d) hindi makakuha ng aplikasyon na ito, ang mga bagay na “interactive”, mga nilalaman, at ano mang bahagi nito; (e) paggamit mo ng aplikasyon na ito, sa mga bagay na “interactive o ang nilalaman nito; at (f) paggamit mo ng ano mang kagamitan, “hardware” o “software” na may kinalaman sa aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito.