Legal Resources

Mga Mapagkukunan ng Legal na Tulong

Ang mga sumusunod na mga mapagkukunan ay maaring makatulong sa iyo, kung kailangan. May mga grupo na nagbibigay ng libreng serbisyo at ang iba ay may babayaran: pakitawagan ang ibat-ibang grupo para sa karagdagan na impormasyon.

 

Alberta Law Society Lawyer Referral Service

1-800-661-1095

http://www.lawsociety.ab.ca

 

Calgary Legal Guidance

#100, 840 – 7th Avenue SW

Calgary, AB

T2P 3G2

Phone: 403-234-9266

Fax: 403-234-9299

Email: clg@clg.ab.ca

Website: http://clg.ab.ca

 

Calgary Workers’ Resource Center

2002 – 1st Avenue NW

Calgary, AB

T2N 0B3

Phone: 403-264-8100

Fax: 403-264-8117

Email: info@calgaryworkers.org

Website: http://www.calgaryworkers.org/

 

Edmonton Community Legal Guidance

#200, 10115 – 100A Street

Edmonton, AB

T5J 2W2

Phone: 780-702-1725

Fax: 780-702-1726

Email: intake@eclc.ca

Website: http://www.eclc.ca

 

Legal Aid Alberta:

Calgary

1100 Dominion Centre

665 8 Street SW

Calgary, AB

T2P 3K7

Phone: 1 866 845 3425

Fax: 1 866 382 7253

 

Edmonton

Revillon Building

#300, 10320 – 102nd Avenue

Edmonton, AB

T5J 4A1

Phone: 1 866 845 3425

Fax: 1 866 382 7253

 

Lethbridge

#244, 200 – 4th Avenue South

Lethbridge, AB

T1J 4C9

Phone: 1 866 845 3425

Fax: 1 866 382 7253

 

Red Deer

200 AEI Building

4802 – 51st Avenue

Red Deer, AB

T4N 4H3

Phone: 1 866 845 3425

Fax: 1 866 382 7253

 

Legal Aid Alberta – Provincial Office

Revillon Building

#400, 10320 – 102nd Avenue

Edmonton, AB

T5J 4A1

Phone: 1 866 845 3425

Fax: 1 866 382 7253

Website: http://www.legalaid.ab.ca/Pages/default.aspx

 

Student Legal Assistance Society (Calgary)

3390 Murray Fraser Hall

2500 University Drive NW

Calgary, AB

T2N 1N4

Phone: 403-220-6637

Fax: 403-282-0473

Website: http://www.slacalgary.com

 

Student Legal Services of Edmonton

Main (University) Office

Emily Murphy House

11011 – 88th Avenue NW

Edmonton, AB

T6G 0Z3

Phone: 780-492-2226

Fax: 780-492-7574

Corona (Downtown) Office

Anderson Dawson Building

#203, 9924 – 106th Street NW

Edmonton, AB

T5K 1C7

Phone: 780-425-3356

Fax: 780-420-0065

Website: http://www.slsedmonton.com

Ang Calgary & District Labour Council (C&DLC) ay hindi nagbibigay ng garantiya sa ganap na kawastuan ng mga impormasyon na nilalaman ng aplikasyon na ito at ang mga gumagamit ay hindi dapat magtiwala dito. Ang mga gumagamit ay dapat deretsong kumunsulta sa mga batayan ng pamahalaan para makaseguro na ganap ang kawastuan ng mga batas bago gumawa ng mga aksyon na nababatay, o umaasa, sa mga kondisyon ng pambatasan na tinukoy at ibinuod sa aplikasyon na ito. Itong aplikasyon na ito, kasama pero hindi limitado sa mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito, ay nakalaan dito ng “as is” na batayan. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang lahat ng mga garantiya na may kakayahang maikalakal, na angkop sa isang partikular na layunin, at na hindi lumalabag. Ang C&DLC ay malinaw na pinagkakaila ang ano mang pananagutan sa ano mang pagkawala, pananakit, paghahabol, pagkakautang, o pinsala na sanhi ng, o nagmula sa, o maykinalaman sa: (a) ano mang pagkakamali o pagkukulang ng aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at nilalaman nito, kasama na pero hindi limitado sa mga, teknikal na kamalian at mga sala sa paglilimbag; (b) mga komunikasyon ng mga ibang partido; (c) mga website ng ibang partido at mga nilalaman nito na deretsong mararating mula sa mga “links” ng aplikasyon, kasama na pero hindi limitado sa mga kamalian o hindi naisama dito; (d) hindi makakuha ng aplikasyon na ito, ang mga bagay na “interactive”, mga nilalaman, at ano mang bahagi nito; (e) paggamit mo ng aplikasyon na ito, sa mga bagay na “interactive o ang nilalaman nito; at (f) paggamit mo ng ano mang kagamitan, “hardware” o “software” na may kinalaman sa aplikasyon na ito, mga bagay na “interactive” at mga nilalaman nito.